Home » Tag Archives: tự giáo dục ở trẻ

Tag Archives: tự giáo dục ở trẻ

Kinh nghiệm 9 – Tin tưởng vào việc tự giáo dục ở trẻ

Kinh nghiệm 9-tin tưởng vào việc tự giáo dục ở trẻ

Tin tưởng vào việc tự giáo dục ở trẻ Kinh nghiệm của Montessori Luyện tập cảm giác bao gồm cả việc tự giáo dục có ý nghĩa rất lớn đến việc phát triển trí lực. Nếu như được luyện tập lặp lại nhiều lần thì việc tự giáo dục sẽ giúp cho quá trình cảm giác tâm lí của trẻ ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG